ವಿವಿಧ ಐಸಿಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್-ಸ್ಟೇಟಸ್
ಆ.ದೂ.ಮೇ.ವ್ಯ
ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್
ಇ-ವಿಷಯ & ಇ-ಕಲಿಕೆ
ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ
ವಿ - ಶಿಮಾನಿವ್ಯ
ಸಂಯೋಜನೆ
Procedure for implementation of EMS in SDCVMs
PG Online Admission 2016-Tumkur University
UG Admission-2016 (Govt/Aided Colleges/Courses)